Zásady ochrany osobních údajů

POLITIKA SOUKROMÍ


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Zásady ochrany osobních údajů internetového Obchodu má povahu informací, což znamená, že to je zdrojem povinnosti pro klienty nebo Zákazníky V Internetovém Obchodě. Zásady ochrany osobních údajů obsahuje první všechna pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správce internetového Obchodu, včetně založení, cíle a termín zpracování osobních údajů, a také práva osob, jejichž všechny osobní údaje, ale také informace o použití v Internetový obchod cookies a nástroje analýzy.

1.2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je společnost LAURELLA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČNOST SPOLEČNOST s ústředím v Poznani (právní adresa a adresa pro korespondence: ulice sv Martin 29/8, 61-803 Poznaň); je zapsán v Rejstříku Podnikatelů Národního Registru Soudu pod číslem KRS 0000808310; rejstříkový soud, ve kde je uložena dokumentace společnosti: Soud Okresní Poznaň – Nové město Място a Вильда v Poznani, VIII Hospodářské oddělení Národního Soudního Rejstříku; u. a sz. 7831807476, OKPO 384618076, e-mail: sklep@laurella.pl a kontaktní telefonní číslo: 61 200 11 21 - dále jen " Správce" a je Poskytovatelem služeb On-line Obchodu a Prodávajícím.

1.3. Osobní údaje v On-line Obchodě jsou zpracovány do Správce v souladu s platnými právními předpisy, v zejména, v souladu s регламентом Parlamentu Evropské Rady (EU) 2016/679 od 27 dubna 2016. v o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tyto údaje, stejně jako o zrušení směrnice 95/46/ES ("obecné" nařízení o ochraně údajů) - dále jen " RODO", nebo " k Dispozici RODO". Oficiální text Vyhlášky RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Pomocí On-line Obchod, včetně spáchání nakupování je dobrovolné. Stejně s tím spojené zadávání dat informace, které používá On-line Obchodě Klientem nebo zákazníkem, je dobrovolný, s ohledem na dvou výjimek: (1) uzavření smluv s Správce - neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na stránkách internetového Obchodu, a také v Pravidlech Internetový obchod a těchto zásadách ochrany osobních údajů informace nezbytné pro uzavření a plnění kupní Smlouvy nebo smlouvy o poskytování Služeb-Mailem s Správce vede k nedostatečné možnosti uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě požadavek podmíněné a pokud jsou všechny údaje, které se týkají chce uzavřít tato smlouva se Správcem, to je zavazuje k zadání požadovaných údajů. Každý rozsah požadovaných údajů pro uzavření smlouvy uvedenou dříve na webových stránkách Obchodu Na internetu a v Pravidlech internetového Obchodu; (2) povinnosti zákonem Admin - uvedení osobních údajů je podmínkou stanovené zákonem, vyplývajících z platných legislativa se překrývají na Správce povinnost zpracování osobních dat (např. pro zpracování data pro vedení účetnictví, daňové nebo účetní) a nedostatek jejich zadání bude bránit Správce provádění těchto povinnosti.

1.5. Správce vyvíjí maximální péčí, aby ochrana zájmů osob, které jsou zpracovány přes něj data se týkají zejména, zodpovědný a zaručuje, že shromážděné údaje jsou: (1) zpracované v souladu s právními předpisy; (2) vybíráme pro určité, legitimní účely a niepoddawane dalšímu zpracování nekalých praktik s těmito účely; (3) v podstatě správné a přiměřené v pokud jde o účel, v nichž jsou zpracovávány; (4) být uchovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, kterých se týkají, ne delší, než je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování a (5) zpracovány tak, aby odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněným nebo nelegální zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, pomocí vhodných prostředků technických nebo organizačních.

1.6. Vezmeme-li v úvahu povahu, rozsah, kontext a cíle zpracování, stejně jako riziko porušení práv a svobod osob fyzické různou pravděpodobností a hmotnosti hrozby, Správce zavádí vhodná opatření technické a organizační opatření, aby zpracování provedl v souladu s tímto регламентом a mít možnost to je předvést. Tato opatření, v případě potřeby, vystavují revidovány a aktualizovány. Správce použije opatření specifikace pro získávání a změny na osoby, osobních údajů přenášených po e-mail.

1.7. Všechna slova, výrazy a zkratky, společné v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínající s velkým písmenem (např. Prodávající, Obchod - , Služby Pošty) je třeba chápat v souladu s jejich definice, obsažené v Pravidla internetového Obchodu, dostupném na webových stránkách Obchodu Internetu.

2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT

2.1. Správce má právo na zpracování osobních údajů, v případech, pokud a do té míry, do jaké – je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) osoba, ke kterému se vztahují údaje vyjádřila souhlas na zpracování svých osobních údajů v jednom nebo více sečteno a podtrženo určitých cílů; (2) zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, v níž strana obličej, ke kterému se vztahují data, nebo přijmout opatření na požádání osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnost возложенного na Администраторе; nebo (4) je zpracování nezbytné pro účely vyplývající z právně oprávněných zájmů provádí Správce nebo třetí osoby, s výjimkou situací, ve kterých rodič charakter v souvislosti s těmito zájmy jsou zájmy nebo základní práva a svobodu člověka, k níž se vztahují údaje, které vyžadují na ochranu osobních údajů, zejména v případě, kdy osoba, které se vztahují data, je to ještě dítě.

2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé při výskytu alespoň jednoho z důvodů uvedených v § 2.1 ustanovení o ochraně osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů Zákazníků a klientů Obchod on-line Správce, jsou uvedeny v následujícím části zásad ochrany osobních údajů, pokud jde o tohoto účelem zpracování osobních údajů Správcem.

3. CÍL, DŮVOD A DOBU ZPRACOVÁNÍ DAT V OBCHODĚ ON-line

3.1. Pokaždé, cíl, důvod a termín a příjemce dat zpracovávány Správcem pochází z činnosti akční vašeho Klienta nebo Zákazníka v E-shop, nebo Správce. Například pokud se Klient rozhoduje na spáchání nakupování Internetové obchodě a zvolí osobní příjem nabytý Produkt, místo dodání, je to jeho osobní data budou zpracovávány pro účely plnění uzavřené Smlouvy Prodej, ale již nebudou k dispozici dopravce realizującemu zboží na objednávku Admin.

3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje pouze v rámci Obchodu Pro následující účely, na základě a v období uvedené v následující tabulce:

Cílem zpracování dat právní Základ zpracování dat skladovatelnost
Výkon Kupní smlouva nebo smlouva o poskytování Služby Poštou nebo přijetí opatření na požádání osoby, které se vztahují data, před uzavřením v/v smluv. Článek 6 pm-1 bod. b) Vyhláška RODO (provedení zakázky) - je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž webové stránky je, že osoba, které se údaje vztahují, nebo přijmout opatření na žádost osoby, která údaje vztahují, ještě před uzavřením smlouvy. Údaje být uchovávány po dobu nezbytnou pro výkon rozhodnutí nebo vypršení jinak uzavřené Smlouvy Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Služby Mail.
Marketing přímý Článek 6 sp 1-maily. f) Nařízení RODO (právně обоснован případ správce - je zpracování nezbytné pro účely vyplývající z právně oprávněných zájmů Správce, заключающихся v péči o prospěch a dobrý obraz Správce, jeho On-line Obchodu, stejně jako snaze o realizaci Výrobků Data jsou uloženy po dobu existence právně poučený zájem, реализуемого přes Správce, ne více nicméně, než za promlčení pohledávky Správce ve vztahu k subjektu, kterému patří data, za prováděnou činnost Správce činnosti. Promlčení určují zákony, zejména občanský zákoník (základní termín promlčecí lhůty pro nároky, související s výkonem ekonomické aktivity se pohybuje tři roky, a pro smlouvy prodeje dva roky). Správce může zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu, v případě výrazu efektivní odpor v této oblasti od osoby, se kterou se vztahují údaje.
Marketing Článek 6 sp 1-maily. a) Regulace RODO (souhlas) - osoba, které údaje se vztahují vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správce Data jsou uloženy až do doby odvolání souhlasu osoby, které se vztahují data na další zpracování jeho dat v tohoto cíle.
Výraz Klientem názory o составленном kupní Smlouvě Článek 6 sp 1-maily. a) Regulace RODO - osoba, údaje o níž patří vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů informace s cílem vyjádřit názor Data jsou uloženy až do doby odvolání souhlasu osoby, které se vztahují data na další zpracování jeho dat v tohoto cíle.
Drží knihy zdanění Článek 6 sp 1-maily. c) Nařízení RODO v zw. art. 86 § 1 Daňového řádu, tj. od 17 ledna 2017. ("Legislativní Posel" od roku 2017. pos. 201) - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnost возложенного na Správce Data jsou uloženy na lhůty stanovené právními předpisy nakazującymi Správce ukládání knih zdanění (pro uplynutím promlčecí lhůta daňové povinnosti, myslím, že zákon daňové stanoveno jinak)
Definice, šetření nebo ochrana nároků, které mohou zvýšit Správce nebo které mohou být vzneseny proti Správce Článek 6 sp 1-maily. f) Nařízení RODO (právně обоснован případ správce - je zpracování nezbytné pro účely vyplývající z právně oprávněných zájmů Admin – tím, že určení, vyšetřování nebo ochraně nároků, které mohou zvýšit Správce nebo které mohou být vzneseny proti Správce Data jsou uloženy po dobu existence právně poučený zájem prováděných Správcem, ale ne déle, než dobu trvání promlčecí lhůty pohledávky, které mohou být zrušit pokud jde o Správce (základní promlčecí lhůty pro pohledávky týkající se Správce je šest let).
Použití ze strany internetového Obchodu a zajistit jeho správné akce Článek 6 sp 1-maily. f) Nařízení RODO (právně обоснован případ správce – zpracování je nezbytné pro cíle, které vyplývají z právně oprávněných zájmů Správce, заключающихся správu a údržbu stránky internetového Obchodu Data jsou uloženy po dobu existence právně poučený zájem prováděných Správcem, ale ne déle, než dobu trvání promlčecí lhůty požadavků Správce ve vztahu k osoby, které se vztahují data, v souvislosti s prováděnou Správce hospodářské činnosti. Termín promlčecí lhůty, určují právní předpisy, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůty pro nároky v souvislosti s vedením hospodářské činnosti, je tři roky, a pro smlouvy o prodeji dva roky).
Drží statistiky a analýzy provozu v Online Obchodě Článek 6 sp 1-maily. f) Nařízení RODO (právně обоснован případ správce – zpracování je nezbytné pro cíle, které vyplývají z právně oprávněných zájmů Správce – prostřednictvím vedení statistiky a analýza pohybu v On-line Obchodě s cílem zlepšit fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Výrobků Data jsou uloženy po dobu existence právně poučený zájem prováděných Správcem, ale ne déle, než dobu trvání promlčecí lhůty požadavků Správce ve vztahu k osoby, které se vztahují data, v souvislosti s prováděnou Správce hospodářské činnosti. Termín promlčecí lhůty, určují právní předpisy, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůty pro nároky v souvislosti s vedením hospodářské činnosti, je tři roky, a pro smlouvy o prodeji dva roky).

4. PŘÍJEMCE DAT V ONLINE OBCHODĚ

4.1. Pro správného fungování internetového Obchodu, včetně provedení заключаемых kupní Smlouvy je nutné práce Správce služeb subjektů vnější (jako je například poskytovatel softwaru, kurýr, pokud partnera pro zpracování plateb). Správce má pouze výhod těchto organizací zpracování, které poskytují dostatek záruka provádění příslušných opatření, technické a organizační, tak, aby zpracování odpovídalo požadavky Nařízení RODO a kdysi chránilo práva lidí, které se vztahují údaje.

4.2. Osobní údaje mohou být předány Administrátorovi třetího státu, přičemž Správce zaručuje, že v takovém případě může nastat to bude ve vztahu k státu, který poskytuje potřebnou úroveň ochrany – v souladu s Vyhláškou RODO, a osoba, údaje o níž týkají se má možnost dostat kopii dat. Správce přenáší shromážděné údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro provádění příslušných pro zpracování dat, kompatibilní s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

4.3. Přenos dat přes Správce děje v každém případě a není pro každého, je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů příjemce nebo kategorie příjemců – Správce přenáší data pouze tehdy, když je to potřeba pro realizaci tohoto účelu zpracování osobních údajů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro jeho realizaci. Například, pokud Klient využívá osobní příjem, je to jeho údaje nejsou budou předány dopravci pracující Správce systému.

4.4. Osobní údaje Klientů a Zákazníků Obchodu - Mohou být předány dalším příjemce nebo kategorie příjemců:

4.4.1. dopravci / экспедиторы / makléři kurierscy / subjekty, obsluhující skladu a/nebo proces doručení - v případě Klienta, který se používá v On-line Obchodě z způsob doručení Zboží poštou nebo kurýrní službou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, dopravce nebo zástupce realizującemu dodání na pokyn Správce, a pokud doručení z úložiště-externí – právnické osobě, принимающему sklad a/nebo proces doručení – v rozsahu nezbytném pro provádění dodání Výrobku Zákazníkovi. 4.4.2. předměty s podporou elektronických plateb nebo kreditní platby - v případě Klienta, který je v internetovém Obchodě se způsobem platby elektronické nebo kreditní kartou Správce poskytuje shromážděné údaje Klienta vybranému subjektu лаборанта, výše uvedené platby v Obchodě - Na pokyn Správce, v rozsahu nezbytném pro služby platby, осуществленной zákazníkem. 4.4.3. subjekty kredytujące / pronajímatelem - v pro Klienta, který se používá v On-line Obchodě s způsob platby na splátky nebo platby leasingové Správce poskytuje shromážděné údaje Zákazníka, vybraného věřitele nebo pronajímatele, která v sobě spojuje výše uvedené platby v internetovém Obchodě na objednávku Správce v rozsahu nezbytném pro údržbu platby осуществленной Klientem. 4.4.4. dodavatel systému ankety opiniujących - v případě Klienta, který je souhlasil, že na vyjádření názoru o составленном Smlouvě Prodej, Správce poskytuje shromážděné údaje Zákazník vybranému subjektu tvůrce systém ankety opiniujących součástí kupní Smlouvy v internetovém Obchodě jménem Správce, v rozsahu nutném pro vyjádření hodnocení Zákazníků pomocí systému průzkumu opiniujących. 4.4.5. poskytovatelé služeb zaopatrujący Správce technické řešení, informační a organizační, umožňuje Administrátorovi podnikání činnost, včetně internetového Obchodu a služeb za jeho prostřednictvím Elektronických Služeb (v zejména poskytovatelé softwaru pro vedení, Internetový Obchod, e-mailových služeb a hosting a poskytovatele softwaru pro řízení podniku a poskytování technické podpory, Administrátor) - Správce poskytuje shromážděné údaje Zákazníka, vybraného poskytovatele s jeho jménem pouze v případě, a rozsahu nezbytném pro provádění vhodných pro zpracování data kompatibilní s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 4.4.6. poskytovatelé účetních služeb, právních a poradenských poskytuje Administrátorům podpora účetnictví, právní nebo poradenství (zejména organizace účetnictví, advokátní kancelář nebo společnost windykacyjna) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka, vybraného poskytovatele, platného na jeho přání jen v případě a v rozsahu nezbytném pro realizaci tohoto cíle zpracování dat, kompatibilní s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODĚ

5.1. Vyhláška RODO ukládá povinnost Správce informovat o automatizované rozhodování, včetně o profilowaniu, o kterém jde řeč ve století 22 § 1 a 4 Regulace RODO, a – alespoň v těch případech – potřebné informace o pravidlech jejich tvorby a také o smyslu a očekávaných dopadech takové zpracování pro člověka, kterému patří data. S je to v mysli Správce podá v této sekci ochrana osobních údajů informace o případném profilování.

5.2. Správce může používat v On-line Obchodě s profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí učiněná na jeho základě Správce týkají uzavření nebo odmítnutí uzavření kupní Smlouvy, nebo také možnosti využití Služeb Elektronické On-line Obchodě. Výsledkem použití profilování v internetovém Obchodě může být, například, uznání individuální slevu, zašlete kód na slevu, připomínka nedokončených nákupů, poselství vlastnosti Produktu, který může odpovídat zájmy nebo preference osoby, nebo nabídnout nejlepší podmínky ve srovnání s standardní slevy On-line Obchodu. I přes to, profilování dana člověk se svobodně rozhodne, zda chce použít získané tímto způsobem slevu, a také nejlepší podmínky a provést nákup v Obchodě Internetu.

5.3. Profilování v internetovém Obchodě spočívá v automatické analýze nebo předpovědi lidského chování na webových stránkách internetového Obchodu například, přidáním určité zboží do nákupního košíku, prohlížení na stránce konkrétního Výrobku v internetovém Obchodě, ale také tím, že analyzuje historii v internetovém Obchodě. Podmínkou takové profilování je držení Správce osobních údajů člověka, aby byl schopen ji pak stáhnout, například slevový kód.

5.4. Obličej, ke kterému se vztahují údaje, má právo na to, aby se předmětem řešení, která je založena výhradně na automatizované zpracování, včetně profilowaniu, a způsobuje ve vztahu k této osobě právní účinky nebo podobným způsobem, v podstatě na ni vliv.

6. PRÁVA OSOBY, JEJÍŽ DATA se VZTAHUJÍ k

6.1. Právo na přístup, opravu, omezení, odstranění nebo nošení - obličej, ke kterému se vztahují data, má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobních údajů, jejich opravu, odstranění ("právo být zapomenuto"), nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, a také má právo na převod svých dat. Podrobné podmínky splnění výše uvedených práv jsou uvedeny v články 15 až 21 Regulace RODO.

6.2. Právo odvolat souhlas v každém bodě – osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány Správcem na základě vašeho souhlasu (na základě století 6 sp 1-maily. a) nebo články 9 p. 2 e-maily. a) Regulace RODO), pak to má právo pro zrušení povolení kdykoliv bez vlivu na legitimita zpracování, použité na základě povolení od jeho výstupu.

6.3. Právo na podání stížnosti orgánu dozoru – osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány Správcem, má právo podat u orgánu dohledu je v pořádku a pořadí stanoveném v pravidlech Regulace a RODO polské právní předpisy, zejména zákon o ochraně osobních údajů informace. Orgánem aplikací business contact manager v Polsku je Předseda Úřadu Pro Ochranu Osobních Údajů.

6.4. Právo na objekt - osoba, které jsou údaje patří, má právo kdykoliv podat námitky – z důvodů souvisejících s její zvláštní situaci – proti zpracování týkající se jeho dat informace, na jejichž základě články 6 sp 1-maily. e) (obchodní nebo úkol obecné), nebo f) (legálně oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto pravidel. Správci takovém případě nelze již zpracovávat tyto údaje informace, myslím, že se ukáže existence důležitých legitimní důvody pro zpracování, webmaster proti zájmů, práv a svobod člověka, kterému údaje vztahují, nebo důvod pro stanovení, vyšetřování a obrany tvrzení.

6.5. Právo na námitky týkající se přímého marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány na direct marketing, osob, jejichž data patří, má právo kdykoliv podat námitky proti zpracování týkajících se jeho osobních dat pro potřeby tento marketing, včetně provozních, v rozsahu, v jakém zpracování spojené s tímto marketingem přímé.

6.6. V pro realizaci pravomocí, uvedených v tomto části zásad ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na Správce zasláním příslušné zprávy v písemné formě nebo e-mailem na adresu Správce uvedené zavedení zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí formulář pro kontakt na webových stránkách Obchodu Internetu.

7. COOKIES V internetovém OBCHODĚ A ANALYTIKA

7.1. Soubory Cookies (cookies) jsou malé textové soubory v podobě textových souborů, odesílaných serverem a uložen na straně návštěvníka webové stránky Obchodu Na internetu (např. na pevném disku vašeho počítače, notebooku nebo na paměťové kartě telefonu v závislosti na jaké zařízení používají vaši návštěvníci, náš Obchod - ). Podrobné informace o soubory Cookie, a také historii jejich vzniku můžete najít zejména zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech Cookies při použití návštěvníky webových stránek Internetový obchod následujících důvodů:

7.2.1. identifikaci Zákazníka jako uživatele v Obchodě - A ukázat, že oni vstoupili; 7.2.2. zapamatování Produktů, které jste přidali do nákupního košíku Objednání; 7.2.3. memorování dat z vyplněných Formulářů Objednávky, průzkumy nebo dat pro vstup do On-line Obchodu; 7.2.4. nastavení obsahu stránky internetového Obchodu pro individuální přání Klienta (např. barvy, velikosti písma, rozvržení stránky), a také optimalizaci využití webových stránek internetového Obchodu; 7.2.5. vést anonymní statistiky oznámených způsobem použití webových stránek internetového Obchodu; 7.2.6. remarketing, je výzkum vlastností a chování návštěvníků On-line obchod přes anonymní analýzu jejich činnosti (např. opakované návštěvě určitých webových stránkách, klíčová slova a tak dále), aby se vytvořit svůj profil a že jim reklamy s ohledem na jejich předpokládané zájmy, stejně jako tehdy, když navštíví další stránky v reklamní síti Google Ireland Ltd, Facebook Ireland Ltd a Instagram LLC. Služby jsou pro remarketing k dispozici je také společnost Criteo GmBH (Gewurzmuhlstr. 11, 80538 Mnichov, Německo).

7.3. Standardně, většina webových prohlížečů dostupných na trhu, je výchozí bere ukládání souborů "Cookies". Každý má možnost zjistit, podmínky používání souborů Cookie pomocí nastavení vlastního prohlížeče. Znamená to, že je například možné částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání souborů Cookies v druhém případě nicméně, to může mít vliv na některé funkčnost internetového Obchodu (např. nemožné může být přechod způsoby Objednání přes Objednávkový Formulář vzhledem k tomu, niezapamiętywanie Produktů v košíku při následných kroků pokladny).

7.4. Nastavení webového prohlížeče, pokud jde o soubory Sušenky důležitých z hlediska oprávnění k používání Sušenky přes náš Internetový Obchod – v souladu s předpisy takový souhlas může být vyjádřen prostřednictvím nastavení prohlížeče. V nepřítomnosti vyjádření tohoto souhlasu je třeba odpovídajícím způsobem změnit nastavení webové prohlížeče, pokud jde o Cookies souborů.

7.5. Podrobné informace o změně nastavení týkající se souborů Cookie, stejně jako jejich vlastní odstranění v nejoblíbenějších internetových prohlížečů jsou k dispozici v sekci pomoc webového prohlížeče a na těchto webových stránkách (stačí kliknout na požadovaný odkaz):

v Chrome

v prohlížeči Firefox

w Internet Explorer

ve prohlížeč Opera

v Safari

v prohlížeči Microsoft Edge

7.6. Správce může využít v internetovém Obchodě služeb Google Analytics, Universal Analytics, dodávaných společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají Administrátorům řídit statistiky a analyzovat provoz v internetovém Obchodě. Shromážděné údaje zpracované v rámci výše uvedených služeb vytváření statistických údajů, užitečných správu Obchodu V internetové síti a analyzovat provoz v internetovém Obchodě. Tyto údaje mají charakter kumulativní. Správce pomocí výše uvedených služby v On-line Obchodu shromažďuje údaje, jako zdroj a prostředky pro získávání údajů návštěvníků On-line Obchod a jejich chování na stránkách internetového Obchodu, informace o zařízení a prohlížeče, které jste navštívili webové stránky, IP adresu a doménu, geografické informace a data demografické (věk, pohlaví) a zájem.

7.7. Lze blokovat v jednoduchý způsob, jak prostřednictvím těchto osoby sdílení v Google Analytics informace o její aktivity na webových stránkách web-Obchod - pro to je možné například nainstalovat doplněk do prohlížeče poskytovanou společností Google Ireland Ltd. k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. INSPEKTOR OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. LAURELLA jmenoval inspektora osobních údajů. Je to člověk, na kterého se můžete obrátit na všech otázkách týkajících se zpracování osobních údajů a využívání práv spojených s tímto zpracováním. Pokud chcete se obrátit na Inspektora ochrany údajů, prosím, napište na marcin.vogel@laurella.pl

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce přesvědčí, aby se po odchodu do jiné webové stránky, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů tam nainstalovaný. Tato politika ochrany soukromí se vztahuje pouze Internetový Obchod Správce.

ORIGINAL przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których
pixel